Slovakia Security®, s.r.o. ponúka svojim obchodným partnerom služby nielen v oblasti súkromnej bezpečnosti ako je :

 • strážna služba,
 • detektívna služba,
 • odborná príprava a poradenstvo.

ale poskytuje aj iné, s hlavným predmetom činnosti súvisiace predmety podnikania, ako je napríklad :

 • usporiadateľská služba,
 • poskytovanie služieb informátora,
 • čistiace a upratovacie práce,
 • správa a údržba bytového a nebytového fondu,
 • a pod.

Segment výkonu bezpečnostných služieb obsahuje nasledovný výkon činností :

strážna služba :

 • ochrana majetku na verejne prístupnom mieste,
 • ochrana majetku na inom než verejne prístupnom mieste,
 • ochrana prepravy majetku a osoby,
 • zabezpečovanie poriadku na mieste zhromažďovania osôb,
 • vypracúvanie plánu ochrany (bezpečnostná prehliadka objektov, návrh režimových opatrení).

detektívna služba :

 • hľadanie osoby,
 • hľadanie majetku,
 • monitorovanie činnosti osoby v uzavretom priestore alebo na uzavretom mieste,
 • získavanie údajov, ktoré môžu slúžiť ako dôkazný prostriedok v konaní pred súdom alebo správnym orgánom,
 • získavanie údajov o osobnom stave fyzickej osoby a získavanie informácií o konaní fyzickej osoby alebo právnickej osoby alebo o ich majetkových pomeroch,
 • získavanie informácií v súvislosti s vymáhaním pohľadávky alebo
 • získavanie údajov o protiprávnom konaní ohrozujúcom obchodné tajomstvo.


odborná príprava a poradenstvo :

 • príprava na výkon strážnej služby,
 • poskytovanie odborných rád pri prevádzkovaní strážnej služby.